Historia polskiego systemu bankowego

Mimo podjętych na początku lat osiemdziesiątych reform, system bankowy nadal był nieefektywny. W roku 1985 w Polsce istniały tylko cztery banki. NBP jako bank centralny, Bank Handlowy – monopolista w zakresie obsługi transakcji związanych z handlem zagranicznym, Bank Polska Kasa Opieki S.A. – zajmujący się głównie obsługą eksportu wewnętrznego (sprzedaż za dewizy towarów w kraju) oraz[1]

Bank Gospodarki Żywnościowej – zrzeszający ponad 1660 banków spółdzielczych. Monopolistyczna pozycja poszczególnych banków w wyznaczonych im sektorach gospodarki nie sprzyjała ich aktywizacji. W związku z tym w 1986 r. podjęto decyzję o powołaniu Banku Rozwoju Eksportu, który miał wprowadzić element konkurencji wobec krytykowanego monopolisty na rynku rozliczeń międzynarodowych – Banku Handlowego. Nowy bank miał formę spółki akcyjnej, jednakże akcje należały do jednostek państwowych mających formę spółek. BRE S.A. rozpoczął działalność z początkiem 1987 r.

Dalszy rozwój sytuacji wymusił konieczność rozbudowy powiązań rynkowych banków. W praktyce prowadziło to do odejścia od realizowanej do tej pory dosyć nieśmiało koncepcji partnerskich stosunków między bankami i przedsiębiorstwami, wprowadzonej w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych i przejścia do realizacji idei komercjalizacji działalności systemu bankowego, w tym także zasad udzielania kredytów. W konsekwencji musiało to prowadzić do odrzucenia podstawowej zasady socjalistycznej bankowości, jaką była idea monobanku. Nieuchronna stała się budowa sieci konkurujących ze sobą banków komercyjnych. Stąd też pierwszym krokiem na drodze likwidacji NBP jako monobanku, stało się wydzielenie z jego struktury powszechnych kas oszczędności i utworzenie Powszechnej Kasy Oszczędności – banku państwowego. Nastąpiło to w listopadzie 1987 r. z tym, że faktyczne wyodrębnienie majątkowe miało miejsce 1 stycznia 1988 r. Na mocy ustawy z 26 lutego 1982 r. o statucie NBP i uchwały nr 135 Rady Ministrów z dnia 7 września 1987 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności – bank państwowy, rozpoczął się proces rozdziału oddziałów nowo powstałego banku od oddziałów NBP. Powołana została komisja, która dokonała podziału majątku NBP, jak również jego zobowiązań i wierzytelności pomiędzy PKO BP i NBP. Ostatecznie Powszechna Kasa Oszczędności – bank państwowy rozpoczynając działalność 1 listopada 1987 r. jako samodzielny bank, posiadała 353 oddziały, w tym 49 o charakterze wiodącym, 120 ekspozytur i 13.681 agencji w zakładach pracy, zatrudniając 24.226 osób. PKO bp przejął z NBP obsługę oszczędnościową i kredytową ludności, obsługę kredytową spółdzielni mieszkaniowych, jak również obsługę kredytową niektórych podmiotów gospodarczych.

[1] Por. E. Bogacka – Kisiel, J. Karwowski, Bankowość, cyt. wyd., s. 10.

Reklamy

Eurokarta

Eurokarta oraz Karta Visa Concerto są to międzynarodowe karty płatnicze z odroczonym terminem płatności (tzw. karty typu charge) wydawane odpowiednio w systemie Eurocard/MasterCard i Visa International, rozliczane w ciężar Eurokonta. Wystąpić o jedną z tych kart lub obie może jedynie osoba, która posiada Eurokonto systematycznie zasilane przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

Dla Eurokarty i karty Visa Concerto przyznawany jest odnawialny, miesięczny limit wydatków. Jeśli Klient zdecyduje się na korzystanie z obu kart, limit ten będzie wspólny dla obu kart. Limit wydatków określa dopuszczalną kwotę zakupów lub wypłat gotówki, których można dokonać w ciągu miesiąca. Spłata zadłużenia następuje automatycznie w ciężar Eurokonta. Następnego dnia po rozliczeniu, limit wydatków zostaje odnowiony do pełnej wysokości.

Karty te charakteryzują się następującymi cechami:

 • umożliwiają dokonywanie płatności za towary i usługi wszędzie tam, gdzie widnieje znak Eurocard/MasterCard lub Visa,
 • wszystkie zakupy i wypłaty gotówki są rozliczane łącznie za okresy od 5 dnia danego miesiąca do 4 dnia następnego miesiąca włącznie,
 • w okresie 3 dni roboczych począwszy od pierwszego dnia nowego cyklu rozliczeniowego Bank obciąża Eurokonto łączną kwotą transakcji dokonanych przy użyciu kart w ostatnim cyklu rozliczeniowym oraz należnymi z tego tytułu prowizjami,
 • obie karty mają wspólny miesięczny limit wydatków wynoszący
  • od 1.000 zł do 5.000 zł dla Eurokonta Akademickiego,
  • od 1.000 zł do 13.000 zł dla standardowego Eurokonta i Eurokonta WWW,
  • od 1.000 zł do 15.000 zł dla Eurokonta Plus,
 • istnieje możliwość wystąpienia o dodatkowe karty dla współposiadaczy Eurokonta lub innej osoby wskazanej przez właściciela Eurokonta, w tym także dla osoby, która ukończyła 13. rok życia,

Bank oferuje również możliwość dodatkowego zabezpieczenia transakcji dokonanych kartami bez wiedzy i zgody klienta. Odpowiedzialność Banku może wtedy obejmować transakcje dokonane w ciągu godziny przed zastrzeżeniem karty.

Karta Pekao Orkiestra

Karta Pekao Orkiestra to klasyczna karta kredytowa wydana w systemie VISA. Pozwala ona na korzystanie z nieoprocentowanego kredytu nawet do 51 dni. Przede wszystkim jest to karta affinity, tzn. umożliwiająca proste i skuteczne wspieranie akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – nie tylko od święta. Z każdą operacją na konto Fundacji wpływa złotówka od Państwa i złotówka od Banku Pekao SA. Ponadto na konto Fundacji Bank przekaże 50% opłaty rocznej za każdą kartę. Limit kredytowy karty ustalany jest indywidualnie i wynosi od 1.000 do 30.000 zł.

Posiadaczem karty kredytowej Pekao/Orkiestra może zostać osoba pełnoletnia, która: posiada adres stałego zamieszkania w Polsce, posiada zdolność kredytową do spłaty zadłużenia z tytułu operacji dokonanych kartą, złoży prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie karty, dołączy do wniosku dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów oraz inne dokumenty wymagane przez Bank.

Co miesiąc posiadacz karty otrzymuje wyciąg, który zawiera zestawienie dokonanych operacji oraz wysokość naliczonych odsetek, prowizji i opłat wynikających z użytkowania karty.

W każdym miesiącu posiadacz karty jest zobowiązany spłacić jedynie 10% sumy zaciągniętego kredytu, jednak nie mniej niż 50 zł. Dokonanie minimalnej spłaty daje możliwość korzystania z pozostałego limitu kredytowego.

Jeżeli całe zadłużenie zostanie spłacone w terminie zapewniającym wpływ środków do Banku nie później niż do 21 dni od daty sporządzenia wyciągu, odsetki od operacji bezgotówkowych wykazanych w wyciągu nie zostaną pobrane.

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za operacje dokonane przy użyciu kart po zgłoszeniu ich kradzieży lub zagubienia z wyjątkiem operacji dokonanych:

 • udostępnienia karty i/lub PIN osobom nieuprawnionym,
 • niedopełnienia obowiązku przechowywania karty i ochrony PIN z zachowaniem należytej staranności,
 • przechowywania karty razem z PIN,
 • niedopełnienia obowiązku niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia karty,
 • niedopełnienia obowiązku niezgłoszenia niezgodności w zestawieniu operacji w terminie określonym w Regulaminie.

Za dodatkową opłatą Bank może udostępnić posiadaczowi usługę w ramach której przejmuje: pełną odpowiedzialność za operacje dokonane kartą od chwili jej zagubienia lub kradzieży.

Oprocentowanie kredytu w skali rocznej wynosi 25%.

Przy założeniu, że posiadacz karty dokonuje jedną operację bezgotówkową miesięcznie, limit kredytu udzielony jest w wysokości maksymalnej 30.000 zł, opłata za kartę wynosi 80 zł, powstałe zadłużenie zostaje spłacone po 12 miesiącach, natomiast naliczone odsetki spłacane są w comiesięcznych ratach pierwszego dnia miesiąca – rzeczywista stopa procentowa wynosi 28,46%.

Przy założeniu, że posiadacz karty dokonuje co miesiąc operacji bezgotówkowej w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego w wysokości maksymalnej kwoty 30.000 zł, opłata za kartę wynosi 80 zł, powstałe zadłużenie zostaje spłacone w dniu wystawienia wyciągu – rzeczywista stopa procentowa wynosi 0,27%.

Opłaty i prowizje:

 • roczna opłata za kartę: 80 zł,
 • roczna opłata za kartę dodatkową: 40 zł,
 • prowizja od operacji bezgotówkowych: brak
 • prowizja od wypłaty gotówki w jednostce Banku: 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niż 15 zł,
 • prowizja od pozostałych wypłat gotówki: 3,5% wypłacanej kwoty, nie mniej niż 4 zł,
 • opłata za opóźnienie w dokonaniu spłaty kwoty minimalnej: 40 zł,

opłata za zabezpieczenie operacji dokonanych kartą: 2,40 zł miesięcznie.

Karta Pekao/Shell

Karta Pekao/Shell oraz Złota Karta Pekao/ Shell to międzynarodowe karty płatnicze systemu MasterCard dedykowana posiadaczom Eurokonta www, Eurokonta Plus i Eurokonta VIP.

Oprócz dokonywania płatności za towary i usługi oraz wypłat gotówki w bankach i bankomatach na całym świecie, karta umożliwia gromadzenie punktów SMART, osobom uczestniczącym w Programie SMART, za dokonywane nią transakcje bezgotówkowe.

Program SMART – to program lojalnościowy firmy Shell umożliwiający swoim uczestnikom gromadzenie punktów Smart za zakupione towary i usługi na stacjach Shell oraz u innych Partnerów Programu, w tym także za użytkowanie karty płatniczej. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów SMART uczestnik Programu może je przeznaczyć na nagrody, które zawiera katalog Programu SMART.

Za każdą transakcję bezgotówkową dokonaną przy użyciu karty zarówno w kraju, jak i za granicą Bank nalicza jej posiadaczowi punkty SMART – za każde 5 złotych płatności Klient otrzymuje 1 punkt SMART w Programie SMART.

Jest to karta typu charge – co oznacza, że wszystkie transakcje finansowe realizowane przy jej użyciu rozliczane są z odroczonym terminem płatności, w miesięcznych cyklach rozliczeniowych.

Karta posiada limit wspólny dla wszystkich kart typu charge wydanych do Eurokonta, określający dopuszczalną kwotę zakupów lub wypłat gotówki, których można dokonać przy użyciu kart w ciągu miesiąca. Spłata zadłużenia następuje raz w miesiącu – automatycznie ze środków zgromadzonych na Eurokoncie. Wszystkie zakupy i wypłaty gotówki są rozliczane łącznie piątego dnia każdego miesiąca i w tym dniu Klient powinien zapewnić na Eurokoncie środki niezbędne do dokonania rozliczenia. Drugiego dnia kolejnego cyklu rozliczeniowego limit wydatków zostaje odnowiony do pełnej wysokości. Minimalny limit dla kart charge wydanych do Eurokonta wynosi 1000 zł, a maksymalny 15.000 zł.

World Signia

World Signia jest najbardziej ekskluzywną kartą kredytową na świecie wydawaną w systemie Eurocard/MasterCard. Jest kartą przeznaczoną dla klientów Centrum Bankowości Prywatnej Banku Pekao SA.

Zalety tej Karty to:

 • możliwość indywidualnego ustalania limitu kredytowego (do 200.000 zł) oraz wyboru sposobu spłat zadłużenia powstałego w wyniku transakcji kartą.
 • możliwość skorzystania z nieoprocentowanego kredytu dla transakcji bezgotówkowych do 42 dni,
 • możliwość korzystania z usług indywidualnych doradców w Centrum Bankowości Prywatnej Banku Pekao SA oraz światowego Centrum Obsługi Kart World Signia.
 • Posiadacze karty World Signia mogą korzystać z wielu przywilejów i specjalnych pakietów usług:
  • Program Ubezpieczoniowy World Signia – bogaty pakiet ubezpieczeniowy obejmujący właściciela karty oraz towarzyszących mu członków rodziny,
  • Executive Club International – program dający dostęp do sieci luksusowych prywatnych klubów na całym świecie oraz preferencyjne ceny w renomowanych hotelach,
  • Priority Pass pozwala na korzystanie ze specjalnie wydzielonych pomieszczeń wypoczynkowych na lotniskach,
  • MasterCard Global Service – umożliwia zgłoszenie utraty karty, gdy kontakt z bankiem jest utrudniony, oraz otrzymanie zastępczej karty lub awaryjnej wypłaty gotówki. MasterCard Global Service poprzez sieć lokalnych operatorów w razie potrzeby pomaga także w uzyskaniu pomocy prawnej, medycznej,
  • natychmiastowa informacja na temat transakcji i płatności dokonywanych kartą World Signia.

W chwili zgłoszenia utraty karty, Bank przejmuje odpowiedzialność za transakcje dokonane bez wiedzy i zgody Klienta (z wyjątkiem transakcji dokonanych przy użyciu kodu PIN, dokonanych przez posiadacza karty lub na skutek udostępnienia karty osobom trzecim). Odpowiedzialność Banku obejmuje również transakcje przekraczające kwotę 3.000 zł i dokonane w ciągu 48 godzin przed zgłoszeniem utraty karty.

Złota Eurokarta

Złota Eurokarta oraz Złota Karta Visa Concerto są to prestiżowe międzynarodowe karty płatnicze wydawane w systemie Eurocard/MasterCard oraz Visa, typu charge, czyli z odroczonym terminem płatności, umożliwiające ich Posiadaczowi dokonywanie płatności za transakcje do wysokości przyznanego limitu wydatków.

Posiadaczem karty może być osoba fizyczna, która posiada Eurokonto VIP przez minimum 3 miesiące, oraz spełnia warunki określone przez Bank dla wiarygodnego kredytowo klienta o wysokim statusie finansowym lub posiada Eurokonto zasilane systematycznie przez okres, co najmniej 3 miesięcy kwotami niemniejszymi niż 5.000 zł.

Warunki otrzymania złotej karty są następujące:

 • dyrektor jednostki Banku kieruje do wybranego klienta zaproszenie do skorzystania z oferty Złotej Eurokarty lub Złotej Karty Visa Concerto,
 • gdy klient jest zainteresowany otrzymaniem karty, wypełnia aplikację, która jest załączona do zaproszenia,
 • Bank przygotowuje kartę i kopertę z PIN-em w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od klienta aplikacji,
 • karta i koperta z PIN-em jest wręczana bezpośrednio posiadaczowi karty.

Zalety korzystania ze złotych kart to:

 • limit wydatków zgodnie z umową ustalany jest przez jednostkę Banku i nie może być niższy niż 15.000 zł ani wyższy niż 50.000 zł (jest to limit wspólny dla obu kart),
 • pakiet ubezpieczeniowy od następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży przygotowany przez AIG POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń SA
  • pakiet zapewnia Posiadaczowi złotych kart i dwóm osobom mu towarzyszącym ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i nagłego zachorowania w czasie podróży zagranicznej, trwającej nie dłużej niż 60 dni,
 • program Gold Assistance Services (G.A.S.) obejmujący między innymi:
  • organizowanie pomocy prawnej lub umożliwienie otrzymania kaucji w przypadku uczestnictwa w wypadku samochodowym,
  • umożliwienie posiadaczowi złotej karty przekazania ważnych wiadomości do domu,
  • organizowanie usług specjalnych przed rozpoczęciem podróży,
  • pomoc w rezerwacji hotelu lub wynajmie samochodu,
  • pomoc w uzyskaniu szybkiej wypłaty gotówki w przypadku utraty złotej karty lub utraty bagażu,
  • pomoc w uzyskaniu dokumentów zastępczych, paszportu, biletów na dalszą podróż (w przypadku zagubienia dokumentów oryginalnych),
  • doradztwo i pomoc w uzyskaniu nowych połączeń i rezerwacji w przypadku opóźnienia, przerwy w podróży lub jej odwołania,

Program G.A.S. gwarantuje bezpłatny dostęp do usług, natomiast korzystanie z tych usług opłacane jest za pomocą złotej karty.

 • złote karty umożliwiają również korzystanie z dodatkowych usług przygotowanych z myślą o tym, aby podróże ich Posiadacza były wygodne i przyjemne:
 • gwarancja rezerwacji hotelu do późnych godzin nocnych,
 • ekspresowe wymeldowanie z hotelu, bez konieczności podpisywania rachunku,
 • wypłaty gotówki w hotelach do wysokości 250 USD,
 • szybkie dostarczenie karty zastępczej ważnej przez 45 dni (w przypadku utraty złotej karty),
 • awaryjna wypłata gotówki (w przypadku utraty złotej karty),
 • program VIP czyli możliwość korzystania przez Posiadacza karty i osób mu towarzyszących z bogatego serwisu specjalnych pomieszczeń do relaksu na lotniskach za okazaniem karty Priority Pass (dołączonej do pakietu złotej karty),
 • członkostwo w Executive Club International zapewniające rabaty w hotelach (do 50%) i biurach wynajmu samochodów (do 30%) oraz szybką ich rezerwację za okazaniem karty klubowej dołączonej do pakietu złotej karty),
 • program klubowy – możliwość wstępu do 220 prywatnych klubów na świecie wymienionych w katalogu załączonym do pakietu złotej karty,
 • Bank oferuje również możliwość dodatkowego zabezpieczenia transakcji dokonanych kartami bez wiedzy i  zgody klienta – odpowiedzialność Banku może wtedy obejmować transakcje dokonane w ciągu godziny przed zastrzeżeniem karty.

Karta Visa Classic

Karta Visa Classic – walutowa i złotowa są to międzynarodowe karty płatnicze debetowe, tzn. że można nimi dokonywać transakcji do wysokości salda specjalnych rachunków obsługujących karty Visa Classic. Transakcje bezgotówkowe i wypłaty gotówki obciążają na bieżąco rachunek – złotowy lub dolarowy – w zależności od tego, którą kartą została dokonana transakcja.

Posiadaczem kart Visa Classic może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, w tym także osoba krajowa, która ukończyła 13 rok życia.

Zalety tych kart przedstawiają się następująco:

 • proste w użyciu – do zawarcia transakcji wystarczy złożenie podpisu na pokwitowaniu,
 • wygodne – Posiadacz nie musi nosić przy sobie dużych sum pieniędzy, w każdej chwili dysponuje całością środków znajdujących się na rachunkach kart,
 • bezpieczne – w przypadku zagubienia lub kradzieży kart, Bank niezwłocznie po zgłoszeniu telefonicznym blokuje możliwość ich użycia przez inne osoby i wystawia nową kartę,
 • bezpłatne ubezpieczenie w podróży zagranicznej, trwającej nie dłużej niż 60 dni,

Bank oferuje również możliwość dodatkowego zabezpieczenia transakcji dokonanych kartami bez wiedzy i zgody klienta – odpowiedzialność Banku może wtedy obejmować transakcje dokonane w ciągu godziny przed zastrzeżeniem karty.

Karty wydawane do Eurokonta

Do każdego rodzaju Eurokonta Bank Pekao S.A. wydaje Identyfikacyjną Kartę Magnetyczną (IKM), chyba, że stan zdrowia klienta uniemożliwia korzystanie z tej karty. Karta IKM nie jest kartą płatniczą.

Karty identyfikacyjne IKM działają w zintegrowanym systemie informatycznym i pozwala – obok zlecania wypłat z rachunku – na uzyskanie przez Klienta we wszystkich krajowych placówkach Banku Pekao SA (bez konieczności okazania dokumentu tożsamości) informacji o numerze rachunku, wysokości salda rachunku, kwocie wolnych odsetek, terminie upływu okresu obrachunkowego.

Karta IKM przeznaczona jest do użycia w elektronicznych czytnikach bankowych w kasach lub przy stanowiskach obsługi klientów. Posiada zakodowane informacje o właścicielu rachunku pozwalające bezbłędnie go zidentyfikować jako osobę, która może dysponować rachunkiem. Karta ta dodatkowo jest zabezpieczona PIN-em, czyli czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym znanym wyłącznie Posiadaczowi karty.

Karty IKM są wydawane w momencie otwierania rachunku i nie mają określonego terminu ważności. Pełnomocnicy ustanowieni przez Właściciela rachunku również otrzymują swoje karty IKM.

Odmianami kart IKM są Karty VIP oraz Karta Prestiż.

Identyfikacyjna Karta Magnetyczna VIP wydawana jest przez Bank Pekao SA Posiadaczom Eurokonta VIP oraz wybranym posiadaczom innych rachunków.

Karta IKM VIP jest przyznawana Posiadaczom Eurokonta VIP oraz posiadaczom rachunków innych niż Eurokonto VIP o wysokich (w skali danej jednostki Banku) saldach oraz Posiadaczom rachunków, którzy są osobami o znaczącej pozycji społecznej i autorytecie w skali kraju lub w społeczności lokalnej.

Karta IKM VIP jest kartą spersonalizowaną, wydawaną na okres 2 lat. Posiadacze kart IKM VIP są obsługiwani indywidualnie przez wskazanego pracownika oddziału, a ponadto są zwolnieni z niektórych prowizji i opłat. Otrzymują również bezpłatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków opłacane przez Bank w AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które obejmuje posiadaczy kart IKM VIP w okresie ważności kart oraz zwolnienie z kwoty gwarancyjnej związanej z użytkowaniem karty Visa Classic.

Identyfikacyjna Karta Magnetyczna Prestiż wydawana jest Posiadaczom Eurokonta Prestiż obsługiwanym przez Centrum Bankowości Prywatnej Banku Pekao SA. Karta IKM Prestiż jest ważna bezterminowo.

IKM Prestiż gwarantuje zindywidualizowaną obsługę bankową:

 • stałą współpracę z osobistym doradcą bankowym zarządzającym rachunkami Klienta w Banku Pekao SA,
 • dobór oferty produktowej Banku do oczekiwań i preferencji Klienta,
 • preferencyjne i indywidualnie ustalane warunki transakcji depozytowych i kredytowych (stawki oprocentowania, kursy walutowe, prowizje i opłaty, formy zabezpieczeń kredytów),
 • maksymalne skrócenie czasu związanego z załatwianiem formalności bankowych (większość dyspozycji jest przyjmowana za pomocą telefonu lub faksu),
 • komfortową, wygodną i dyskretną obsługę w placówkach Centrum Bankowości Prywatnej na terenie kraju.

Posiadacze kart IKM Prestiż są premiowani bezpłatnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków opłacanym przez Bank w AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie przysługuje na okres 12 miesięcy i jest automatycznie odnawiane na kolejne okresy.

Do Eurokonta wydawane są również karty płatnicze. Każdą kartę płatniczą łączą pewne podstawowe cechy. Wszystkie będące obecnie w obiegu karty są znormalizowane pod względem technicznym, m.in. posiadają jednakowe wymiary 54 x 86 x 1 mm.

Bank Pekao S.A. oferuje swoim klientom największy wybór kart płatniczych. Pod koniec 2001 roku klienci banku posługiwali się ponad 3,6 mln kart płatniczych. Klienci indywidualni dysponowali ponad 3,5 mln kart, a klienci korporacyjni 100 tys. kart. Wszystkie karty wydawane przez bank są kartami międzynarodowymi jednego z dwóch światowych systemów: Visa lub Eurocard/MasterCard.[1]

Do kart płatniczych należą:

 1. Karta Maestro,
 2. Eurokarta oraz Karta Visa Concerto,
 3. Karta Partner,
 4. Visa Platinum,
 5. Karta Visa Classic,
 6. Złota Eurokarta i Złota Visa Concerto
 7. Karta World Signia,
 8. Karta Pekao/Qualifyer,
 9. Karta Pekao/Shell oraz Złota Karta Pekao/Shell,
 10. Karta Visa Regate,
 11. Karta Pekao Orkiestra.

[1] J. Sawicka, Karty płatnicze – wygoda i nowoczesność, „Bankier” , nr 2/2002, s. 12-15.

Karta Visa Regata

Karta Visa Regata to elektroniczna karta kredytowa wydana w systemie VISA Electron. Pozwala ona na korzystanie z nieoprocentowanego kredytu nawet do 45 dni. Limit kredytowy karty ustalany jest indywidualnie i wynosi od 1.000 do 15.000 zł.

Posiadaczem karty kredytowej Visa Regata może zostać osoba pełnoletnia, która: posiada adres stałego zamieszkania w Polsce, posiada zdolność kredytową do spłaty zadłużenia z tytułu operacji dokonanych kartą, złoży prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie karty, dołączy do wniosku dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów oraz inne dokumenty wymagane przez bank.

Co miesiąc posiadacz karty otrzymuje wyciąg, który zawiera zestawienie dokonanych operacji oraz wysokość naliczonych odsetek, prowizji i opłat wynikających z użytkowania karty.

W każdym miesiącu posiadacz karty jest zobowiązany spłacić jedynie 10% sumy zaciągniętego kredytu, jednak nie mniej niż 50 zł. Dokonanie minimalnej spłaty daje możliwość korzystania z pozostałego limitu kredytowego.

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za operacje dokonane przy użyciu kart po zgłoszeniu ich kradzieży lub zagubienia z wyjątkiem operacji dokonanych:

 • udostępnienia karty i/lub PIN osobom nieuprawnionym,
 • niedopełnienia obowiązku przechowywania karty i ochrony PIN z zachowaniem należytej staranności,
 • przechowywania karty razem z PIN,
 • niedopełnienia obowiązku niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia karty,
 • niedopełnienia obowiązku niezgłoszenia niezgodności w zestawieniu operacji w terminie określonym w Regulaminie.

Za dodatkową opłatą Bank może udostępnić posiadaczowi usługę w ramach której przejmuje: pełną odpowiedzialność za operacje dokonane kartą od chwili jej zagubienia lub kradzieży.

Oprocentowanie kredytu w skali rocznej wynosi 22,80%.

Rzeczywista stopa procentowa wyliczana jest indywidualnie dla każdego kredytu w zależności od wszystkich jego parametrów.

Przy założeniu, że posiadacz karty dokonuje jedną operację bezgotówkową miesięcznie, limit kredytu udzielony jest w wysokości maksymalnej 15.000 zł, opłata za kartę wynosi 60 zł, powstałe zadłużenie zostaje spłacone po 12 miesiącach, natomiast naliczone odsetki spłacane są w comiesięcznych ratach pierwszego dnia miesiąca – rzeczywista stopa procentowa wynosi 25,90%.

Przy założeniu, że posiadacz karty dokonuje co miesiąc operacji bezgotówkowej w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego w wysokości wskazanego limitu, opłata za kartę wynosi 60 zł, powstałe zadłużenie zostaje spłacone w dniu wystawienia wyciągu – rzeczywista stopa procentowa wynosi 0,4%.

Opłaty i prowizje:

 • roczna opłata za kartę: 60 zł,
 • roczna opłata za kartę dodatkową: 25 zł,
 • prowizja od operacji bezgotówkowych: brak
 • prowizja od wypłaty gotówki w jednostce Banku: 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niż 15 zł,
 • pozostałe wypłaty gotówki: 3,5% wypłacanej kwoty, nie mniej niż 4 zł,
 • opłata za opóźnienie w dokonaniu spłaty kwoty minimalnej: 40 zł,

opłata za zabezpieczenie operacji dokonanych kartą: 2,90 zł miesięcznie.

Karta Kredytowa Pekao/Qualiflyer

Karta Kredytowa Pekao/Qualiflyer jest kartą płatniczą wydawaną w systemie Visa International, przygotowaną specjalnie dla uczestników Programu Qualiflyer, w ramach, którego pasażerowie linii lotniczych gromadzą mile na indywidualnych kontach członkowskich.

Zasady wydawania tej karty to:

 • posiadaczem karty kredytowej Pekao/Qualiflyer może być osoba fizyczna będąca członkiem Programu Qualiflyer, mająca miejsce stałego zamieszkania w Polsce i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Regulamin karty wraz z Wnioskiem o jej wydanie członkowie Programu Qualiflyer otrzymują wraz z materiałami informacyjnymi Programu. Członkowie Programu Qualiflyer mogą również skierować prośbę o przesłanie Regulaminu wraz z Wnioskiem o wydanie karty:
  • do Centrum Kart i Czeków
  • do Infolinii Banku

do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do określenia limitu kredytowego, wymienione we Wniosku o wydanie karty.

« Older entries